Βουκελάτου Βασιλική

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»