Γιαβή Σταυρούλα

Αλλεργιολόγος,

MD, PhD, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ιατρικό
Κέντρo Αθηνών