Γκαβογιαννάκης Νικόλαος

Αλλεργιολόγος,

Στρατιωτικός Ιατρός, Δ/ντής Ιατρείου Κέντρου Εκπαί-
δευσης Εφοδιασμού Μεταφορών