Καλόγηρος Λάμπρος

Αλλεργιολόγος,

Αλλεργιολογικό Τμήμα 401 Γ.Σ.Ν.Α