Κομπότη Ευαγγελία

Αλλεργιολόγος,

Διευθύντρια ΕΣΥ, Προσ/νή προϊσταμένη Αλλεργιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»