Κωνσταντίνου Γεώργιος

Διευθυντής,

Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολόγιας 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη