Μήκος Νικόλαος

Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Α’, Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»