Μαντζούτσου Χρυσαυγή

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας, Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”