Πεταλάς Κωνσταντίνος

Αλλεργιολόγος,

Αναπληρωτής Διευθυντής, Αλλεργιολογικό Τμήμα, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας