Σαξώνη – Παπαγεωργίου Φωτεινή

Αλλεργιολόγος,

τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο “Ιασώ Παίδων”