Ψαρρός Φώτιος

Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος,

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών